Der indkaldes hermed til syn og menighedsrådsmøde i Skibinge den 23. april 2013 kl. 19.00 i Skibinge Kirkehus

Mødet blev indledt med det årlige kirkesyn.

Referat:

1) Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

2) Opfølgning på synet
Varmeanlægget i kirken skal undersøges og moderniseres, da varmeregningen er steget betragteligt.
Rygning af kirkehus og reparation af stråtag.
Renovering af stengærde og skråning (etape 2)
Nyt spildevandsanlæg

3) Budget 2013
Budgetopfølgning for 2013 gennemgået.
Foreløbig driftsramme for 2014 gennemgået.

4) Synsudsatte arbejder
Arbejderne igangsættes, når økonomien tillader det.

5) Kommende aktiviteter
Der undersøges om gospel-koncert og jazz koncert.
4. maj gudstjeneste.

6) Formandsmøde hos provsten
Mødets emner blev gennemgået og materiale uddelt.

7) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)
Intet nyt. Fælles personalemøde 30. april i Skibinge Kirkehus.

 

8) Præsten orienterer
Orientering om flytning af gudstjenesten 2. pinsedag til Skibinge. Menighedsrådet bakkede op om beslutningen.


9) Formanden orienterer
Der er rettet henvendelse fra Præstø Menighedsråd om, at deres genåbning af Præstø Kirke er placeret samtidigt med vores eget 22 årige traditionsrige arrangement 1. søndag i advent. Dette er ikke acceptabel fremgangsmetode, blot at sende dette til orientering uden først at inddrage Skibinge Menighedsråd i denne beslutning. Dette meddeles Præstø Menighedsråd. Det traditionsrige arrangement i Skibinge flyttes til 2. søndag i advent.
Ida Haslund fra Nationalmuseet kommer i uge 22 for at aftale nærmere omkring formidling af kalkmalerierne.
Der blev orienteret om svar fra Landsforeningen for Menighedsrådsmedlemmer om godtgørelse til menighedsrådsmedlemmers brug af IT-udstyr. Punktet tages op ved næste møde.

10)  Spørgetid for personer udenfor menighedsrådet
 Intet.

11)  Eventuelt
Niels Christiansen synes, at træerne langs indkørslen ikke var pæne længere efter beskæringen. Niels Christiansen ønsker at fælde træerne langs indkørslen til fordel for nye harmoniske træer. Punktet tages op på næste møde.
Næste møde den 23. maj kl. 19.30
 

Med venlig hilsen

Peter Ole Sørensen

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.