Referat af menighedsrådsmøde


REFERAT MØDE I MENIGHEDSRÅDET onsdag den 29. januar 2014

Blad nr. 51


Deltagere: Kjeld Lorenzen Else Andersen Hans Thormod Nielsen Hans Poul Kristensen Axel Bo Jensen Hans Jørgen Østergaard Palle Hedegaard Larsen Karin Skovgaard

Afbud fra: Karen Margrete Olsen Jørgen Damø Annette Blædel

1. Underskrift af referat fra seneste møde samt godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Opfølgning på tidligere beslutninger. Opfølgning foretaget.

3. Indgået post a) Oplæsning af diverse jule- og nytårshilsener b) Nordea Fonden har bevilget 10.000 kr. til et nyt klaver. Vi har fået klaveret. c) Distriktsforeningen afholder generalforsamling den 4. marts 2014 kl. 19.00. d) Fra loge nr. 12 Herluf Trolle, Næstved er modtaget 2.000 kr. til julehjælp. e) Fam. Petersen, Stenløse oplyser at det var et positivt indtryk de fik af kirkegården ved besøg i forbindelse med julen. Ros til graveren. f) Løgumkloster Højskole sender invitation til at besøge skolen. Overdraget til aktivitetsudvalget.

4. Forretningsgang for Menighedsrådet. På mødet i dag den 29. januar 2014 blev det i § 12 besluttet at protokollen underskrives på det efter- følgende møde i Menighedsrådet. Tillæg til forretningsgang godkendes på næste møde. Formanden fremsender forretningsgang til medlemmerne.

5. Regnskabssiden. a) Opfølgning på 4. kvartal 2013, (kvartalsrapport 1.10.2013 – 31.12.2013) gennemgået uden kom-mentarer. Byggeregnskabet pr. 31.12.2013 gennemgået. Ej afsluttet. b) Årsbudget for 2014 godkendt retur fra Provstiet den 10. december 2013. c) Synsrapport retur fra Provstiet i godkendt stand (præstegården). d) Budget 2015 – hvilke ønsker er der til kirkegård og bygninger. Axel Bo Jensen spørger arkitekt Erik Sørensen om han vil være rådgiver med hensyn til eftersyn af kirkens tagdækning, der på ste-der er slidt og utæt. Budgetønsker fremsendes til Karin Skovgaard senest medio april 2014.

6. Udlejning af Kirkehus efter sommeren 2014. Bridgeklubben ønsker at fortsætte i Kirkehuset. Vi afventer svar fra kommunen.

7. Aktiviteter. Aktivitetsudvalget har udsendt referat.

8. Præsten Søndagscafé fortsætter i Præstø i samme form som nu.

Der er klaget over lyden i kirken. Firmaet, der har installeret højtaleranlægget skal undersøge og reparere anlægget. Kamera ved organisten skal ligeledes undersøges. Takstregulativ. Alle borgere i Vordingborg Kommune har adgang til gratis kirkelige handlinger i kirken. Udefra kommende – uden tilknytning til kirken betaler 3.000 kr. Borgere med særlig tilknyt-ning til kirken betaler ikke – særlig tilknytning afgøres af præsten. Vi tolker som vi altid har gjort.

9. Renoveringen af kirken. Færdiggørelse, lys, vinduer. Omklædningsrum for præster blev drøftet. Hans Jørgen Østergaard mener,det er en mangel i forbindelse med gæstende præster med hensyn til omklædning og forberedelse. Det blev foreslået ar benytte rum i Kirkehuset. Det blev besluttet at bestille 2 stk. brochurestativer type TEX M65. Lys ved alteret og forsatsvinduer pågår stadig i undersøgelsesfasen. Ansøgning til Stiftet er senere modtaget fra arkitekten og videresendt via Provstiet.

10. Mødestruktur og fastsættelse af næste møder. Der afholdes faste møder i marts, maj, august og november. Næste møde 26. marts 2014 kl. 15.30.

11. Eventuelt. Udstillinger i Kirkehuset hvor der skal bruges ophæng drøftedes. Der indkøbes hvidlakerede alu profiler som graveren ophænger. Orientering om Røde Kors ”madgryder”- der er infomøde den 24. februar kl. 19.00 for alle interes-serede. Der blev orienteret om mødet i provstiet den 15. januar vedr. Provstiprofilen. Kirkebil – det er ikke ensbetydende med at vi betaler for Taxa til en, der har løst sognebånd. Kirke- gængeren betaler selv for Taxa´en. Til en tidligere ansat har der ikke været betalt 994,49 kr. i feriepenge. Beløbet refunderes fra anden side. (fejl i systemet). Der skal søges en ny præst i Bårse. Søren Schøler Lincks sidste gudstjeneste er den 23. februar med afslutningen i kirken og i Samlingshuset.

Det udvendige lys på kirken vil være tændt fra 1. søndag i advent og til udgangen af januar.

Mødet slut kl. 17.55

Således opfattet af

Preben Jørgensen


Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.