REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDET
d. 25.august 2010

Afbud fra Oluf Caspersen og Annalise Nielsen

Ad.  1  Godkendt
Ad.  2  Kirsten Trampendach, Nationalmuseet har været på besigtigelse af kalkmalerierne, men der er ingen dato for
            opstart af projektet.

Ad.  3  Planlagte prøveprædikener drøftet samt spørgsmål til ansættelsessamtalerne.
            Formand Peter Sørensen stiller spørgsmål for Skibinge og alle kan stille spørgsmål.
            Det blev besluttet, at vi i Skibinge ikke indkalder suppleanter, det vil betyde 7 personer mere udover  menig-
            hedsrådene, det kan virke overvældende for ansøgere.  

Ad.  4  Diverse forhold diskuteret.

Ad.  5a Kvartalsrapport gennemgået. Pr. 25/8-2010 kassebeholdning 540.664 kr. heraf anlægsarbejder der ikke er
            udført endnu 463.000 kr. Kassebeholdning herefter 77.664 kr.

Ad.  5bRegnskab 2009 retur fra revisor ? ingen bemærkninger.
            Revisionsprotokollat 6/7-2010 er gennemlæst, drøftet og vurderet.
            Menighedsrådet foretager den fornødne interne kontrol.
            Indsendes til provstiet inden d. 15/10-2010.
           
Ad.  6  Der klippes hæk, buske og hegn.
            Undersøge mulighed for fældning af store træer nu p.g.a. evt. grennedfald.
            Muren ud mod vejen ? få Vistisen til at komme og kigge på det.
            Synsudsatte arbejder drøftet ? tages op på næste møde.
            Nye lampetter til kirken ? brochurer til næste møde.

Ad.  7  Præstegårdsudvalget ? Erik Møller ? der er syn i præstegården i morgen ? husk aflæsning af målere el og vand.
            Kontorvinduer udskiftes?? Maling af diverse rum, gulve slibes??
            Husk synsprotokol ? inventarliste.
            Rengøring Præstegården drøftet ? tage kontakt til tidligere rengøringsassistent.
         
            Kvartalsrapport Præstegårdskassen pr. 30/6-2010.

Ad.  8  Studietur 18/9-2010 ? husk tilmelding.
            Nyt kirkeblad.

Ad.  9  Kort fra Marianne Gaarden.

Ad. 10  Eventuelt - Nyt møde ikke aftalt

 

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.