Referat af menighedsrådsmøde i Skibinge den 27. marts 2014 kl. 19.30 i Skibinge Kirkehus

Dagsorden og referat:
1) Godkendelse af referat og dagsordenGodkendt
2) Regnskab 2013Regnskabet for 2013 for Skibinge Sogns Menighedsråd cvr-nr. 67264312 gennemgået og godkendt. Regnskabet viser et samlet underskud på DKK 59.921,84, hvilket ikke er tilfredsstillende. Underskuddet skyldes, at ligningsbeløbet ikke har været positivt reguleret i en årrække, og det er derfor meget svært at tilpasse omkostningerne hertil trods menighedsrådets ihærdig sparetiltag. Derudover har Skibinge Kirke alene stået for de kirkelige handlinger i Skibinge og Præstø Sogne, grundet lukningen af Præstø Kirke i 10 måneder af 2013, hvilket har påført os store ikke budgetterede omkostninger. Yderligere har Arbejdstilsynet givet påbud om køb af ny kistevogn, hvilket er blevet indkøbt. Provstiudvalget ansøges om, at det ønskede i Provstiudvalgets skrivelse af 31. okt. 2013 bliver omgjort, således at menighedsrådet får tilbageført DKK 50.000 fra ”likviditet stillet til rådighed” til ”frie midler”.
3) Budgetopfølgning 2014Aktuel kassebeholdning DKK 11.000 dags dato. Der skal fortsat udøves stor sparsommelighed, da den økonomiske situation er kritisk grundet manglende regulering af ligningsbeløbet. Ligningsbeløbet i 2014 er lig med 2011. Menighedsrådet behandler på først kommende møde yderligere spareforslag. 
4) Kommende aktiviteter, kirkefrokost, påske m.v.Kirkefrokost 30. marts 32 tilmeldteFuldt program i påsken Koncert den 23. april med Impuls trioPjerrot foredrag enten 10. og 17. september Gospel 9. oktober 2014
5) Opfølgning på synsudsatte arbejderKloakeringen og varmestyring i kirken prioriteres først.
6) Fastsættelse af dato for synSynet blev fastsat til den 1. maj kl. 17.00
7) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)Der bliver udarbejdet ferieplaner. Der afholdes personalemøde snarest. 
8) Præsten orienterer Diverse orienteringer. Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag flyttes til en sommerfriluftsgudstjeneste i juli eller august.
9) Formanden orientererDiverse orienteringer
10) Spørgetid for personer udenfor menighedsrådetIntet
11)  Eventuelt

Næste møde den 1. maj kl. 19.00

Skibinge Kirke

Skibinge Kirke-syd-01 01
Skibinge Kirke-syd-02 01
Skibinge Kirke-syd-03 01
Skibinge Kirke-nord-01 01
Skibinge Kirke-nord-03 01
Skibinge Kirke-nord-02
Skibinge Kirke-oest-01

Præstø Kirke

Pr-ELI-06
P4244462
Pr-ELI-04
Pr-ELI-05
P1010130
P1010131
Pr-ELI-02

Billeder

stop animering med mus over billede - klik for forstør.